Algemene Voorwaarden

Kyzoe Hosting is een onderdeel van Netpeople.be vertegenwoordigd door Carmen Wouters. Hierna te noemen Kyzoe of Kyzoe Hosting. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kyzoe Hosting ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Kyzoe Hosting en Opdrachtgever. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Kyzoe Hosting alleen bindend indien en voor zover deze door Kyzoe Hosting uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Kyzoe Hosting: het bedrijf Kyzoe Hosting, gevestigd te Oostende, België
Kyzoe Hosting Website: de website van Kyzoe Hosting, bereikbaar via het domein Kyzoe.be.

Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meerdere Partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden). Domeinnamen zijn van Abonnement uitgezonderd.

Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Opdrachtgever opgeslagen bestanden zelf.

Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Kyzoe Hosting een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Kyzoe Hosting daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Dienst(en): de producten en/of diensten die Kyzoe Hosting aan Opdrachtgever zal leveren krachtens een Overeenkomst.

Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Kyzoe Hosting en Opdrachtgever op grond waarvan Kyzoe Hosting Diensten levert aan Opdrachtgever.

Partij(en): onder Partij of Partij(en) moet worden verstaan Kyzoe Hosting en/of Opdrachtgever.

Verwerkersovereenkomst: overeenkomst tussen Kyzoe Hosting en Opdrachtgever, opgesteld door Kyzoe Hosting, op grond van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Verwerkersovereenkomst wordt geacht een integraal onderdeel te zijn van de Overeenkomst. De Verwerkers- overeenkomst is als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden bijgevoegd maar is ook zelfstandig via de Kyzoe Hosting Website te downloaden.

Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Service Level Agreement (SLA): overeenkomst tussen Kyzoe Hosting en Opdrachtgever, opgesteld door Kyzoe Hosting, met betrekking tot overeengekomen specifiek aanvullende rechten en plichten van Partijen ten aanzien van in de SLA specifiek omschreven Diensten en voorzover niet benoemd in deze Algemene Voorwaarden. Een SLA is alleen van geldig indien zowel door Kyzoe Hosting als door Opdrachtgever ondertekend met dagtekening.

Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)- gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheids- diensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevens- bescherming, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

Artikel 2. Aangaan van de overeenkomst

Opdrachtgever kan de Diensten direct vanaf de Kyzoe Hosting Website aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Kyzoe Hosting met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag.

Gelijk met het sluiten van de Overeenkomst wordt tussen Kyzoe Hosting (in zijn hoedanigheid als Verwerker) met Opdrachtgever (in zijn hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke) een Verwerkersovereenkomst gesloten welke wordt geacht een integraal geheel te vormen met de Overeenkomst.

Op de Overeenkomst zijn te allen tijde de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Indien Opdrachtgever een consument is, heeft Opdrachtgever gedurende een termijn van veertien dagen, vanaf het moment waarop de bestelling is gedaan, de tijd om de Overeenkomst Schriftelijk en kosteloos te ontbinden. Domeinnamen zijn hiervan uitgesloten omdat deze op basis van de specificaties van de Opdrachtgever worden vastgelegd (maatwerk) dan wel persoonlijk van aard zijn.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Kyzoe Hosting deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

Kyzoe Hosting zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Kyzoe Hosting biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).

Kyzoe Hosting heeft het recht om haar systemen, website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van aanpassing, onderhoud, functionele aanpassing of verbetering of om fouten te herstellen. Kyzoe Hosting zal buiten gebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig hiervan op de hoogte te stellen. In geval van functionele aanpassing of verbetering kan dit voor meerdere Opdrachtgevers relevant zijn waardoor het voor Opdrachtgever niet mogelijk om van één bepaalde aanpassing of verbetering af te zien. Kyzoe Hosting is nooit aansprakelijk voor schadevergoeding tot schade van Opdrachtgever in verband met tijdelijke buitengebruikstelling of functionele aanpassing of verbetering.

Door Kyzoe Hosting opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als resultaats- verbintenis kunnen worden opgevat.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Kyzoe Hosting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.

Indien zulks is overeengekomen, zal Kyzoe Hosting Opdrachtgever toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Kyzoe Hosting te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
Kyzoe Hosting zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per chat en/of e-mail, tijdens reguliere kantooruren, voor zover de toepasselijke SLA niet anders bepaalt.

Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan Kyzoe Hosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Kyzoe Hosting worden verstrekt. De termijn waarbinnen Kyzoe Hosting de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Kyzoe Hosting zijn ontvangen.

Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Kyzoe Hosting bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever Kyzoe Hosting daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Opdrachtgever weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Kyzoe Hosting zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Opdrachtgever weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Kyzoe Hosting gebruikt om Diensten aan Opdrachtgever te leveren. Kyzoe Hosting zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.

Opdrachtgever mag de Diensten in geen geval gebruiken voor Toepassingen met Verhoogd Risico.

Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten opzichte van Kyzoe Hosting dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

Kyzoe hosting maakt eenmaal per dag een backup van alle websites die via installatron of vergelijkbaar systeem zijn aangemaakt deze backup wordt gedurende 5 dagen bewaard op de servers van Kyzoe. En kan op eenvoudig verzoek aan de klant gemaild worden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken en testen van de backups. De opdrachtgever kan Kyzoe hosting niet aansprakelijk stellen voor de foutieve werking van de backupsysteem. De opdrachtgever is vrij om zelf externe backups sytemen te installeren op de website. Doch indien gekozen wordt voor een opslag op de server kan Kyzoe hosting niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de backup. Plugins waarmee je backups kunt maken vindt je in de repository van WordPress.

Artikel 5. Gedragsregels en notice/takedown

Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse- of andere op Opdrachtgever of Kyzoe Hosting van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
Het is (of dit nu legaal is of niet) de Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:

 • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
  een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is toegestaan voor zover dit geen overlast of andere overtreding van deze Algemene Voorwaarden oplevert.

Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Kyzoe Hosting of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Kyzoe Hosting, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Kyzoe Hosting, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

Indien naar het oordeel van Kyzoe Hosting hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Kyzoe Hosting of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Kyzoe Hosting gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Wanneer Kyzoe Hosting een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Kyzoe Hosting Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding.

Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Kyzoe Hosting zal besluiten hoe te handelen.

Indien Kyzoe Hosting van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Kyzoe Hosting een backup zal maken). Kyzoe Hosting zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Kyzoe Hosting zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

Kyzoe Hosting is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

Hoewel Kyzoe Hosting ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Kyzoe Hosting nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 6. Resellers

Het is Opdrachtgever toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”), echter uitsluitend in combinatie met of als onderdeel van de eigen producten of diensten van Opdrachtgever en zonder de naam van Kyzoe Hosting als toeleverancier of onderaannemer kenbaar te maken. Opdrachtgever dient Kyzoe Hosting te vrijwaren van alle claims door zijn afnemers. Kyzoe Hosting mag ook bij overtredingen van deze Algemene Voorwaarden door die afnemers onverkort optreden.

Opdrachtgever handelt bij resellen in eigen naam, voor eigen rekening en risico en is niet gerechtigd voor of namens Kyzoe Hosting overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij Kyzoe Hosting vertegenwoordigd.

Een niet- of niet tijdige betaling van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar verplichtingen jegens Kyzoe Hosting.

Opdrachtgever is alleen na schriftelijke toestemming van Kyzoe Hosting gerechtigd om handelsnaam, merknaam, logo en tekens van Kyzoe Hosting te gebruiken in haar communicatie naar haar klanten of voor promotionele of commerciële doeleinden.

Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor al hetgeen haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Kyzoe Hosting.

Resellers hebben toegang to plugins en thema’s aan gereduceerde prijzen, deze plugins kunnen enkel gebruikt worden op domeinnamen die door Kyzoe.be gehost worden. Verhuisd een reseller een domeinnaam of website nara een andere leverancier dan is Kyzoe gerechtigd om de licentie opte heffen of de volledige prijs aan te rekenen.

Artikel 7. Aanvraag van domeinnamen

Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Kyzoe Hosting vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. Opdrachtgever ontvangt van Kyzoe Hosting geen Schriftelijke bevestiging van registratie, het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever zelf om binnen zijn Account te controleren of een domein- naam definitief op naam en/of voor rekening van Opdrachtgever is geregistreerd.

Indien een domeinnaam niet op naam en/of voor rekening van de Opdrachtgever kan worden geregistreerd wordt de Overeenkomst direct beëindigd of ontbonden. Kyzoe Hosting zal voor de niet verrichte prestaties een creditfactuur aan de Opdrachtgever uitreiken voor het reeds gefactureerde bedrag.

Kyzoe Hosting is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schadevergoeding van directe schade, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie die het gevolg zou zijn van een mislukte registratiepoging van een domeinnaam.

Opdrachtgever vrijwaart en houdt Kyzoe Hosting schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. Kyzoe Hosting is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Kyzoe Hosting zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

Kyzoe Hosting heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Kyzoe Hosting gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 8. Opslag- en datalimieten

Het is Opdrachtgever niet toegestaan meer opslag- en/of datalimieten te gebruiken dan bij de betreffende Dienst is aangegeven. Kyzoe Hosting is gerechtigd om overschrijding van de limiet(en) achteraf aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Op Diensten waarbij sprake is van onbeperkte opslag en/of datalimieten is de Fair Use Policy van toepassing. Deze Fair Use Policy is te downloaden op de Kyzoe Hosting Website en wordt geacht een integraal onderdeel te zijn van de Overeenkomst.

In geval overschrijding van opslag- en/of datalimieten het gevolg is van een hack of een fout die door Opdrachtgever is ontstaan of aan Opdrachtgever toerekenbaar is, kan de overschrijding van de limiet(en) achteraf aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is Kyzoe Hosting gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Klant.

Artikel 9. Rechten van intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Kyzoe Hosting ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Kyzoe Hosting of diens licentiegevers.

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Opdrachtgever zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.

Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

Het is Kyzoe Hosting toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Kyzoe Hosting door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaald.

Artikel 10. Prijzen

Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Kyzoe Hosting genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Kyzoe Hosting het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Kyzoe Hosting gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen.

Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

Kyzoe Hosting zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Kyzoe Hosting mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Kyzoe Hosting heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

De betalingstermijn van een factuur is vooraf, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien Opdrachtgever na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

Indien Opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;
 • de voor Opdrachtgever gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan;
 • Tenzij Opdrachtgever een consument is, is beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan;

In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Kyzoe Hosting zonder enige ingebrekestelling gerechtigd, naast opschorting van Diensten, geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Kyzoe Hosting op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Kyzoe Hosting is in het kader van de totstandkoming, nakoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

De totale aansprakelijkheid van Kyzoe Hosting voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Kyzoe Hosting van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantie- verplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Kyzoe Hosting, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Opdrachtgever onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken.

Kyzoe Hosting is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De aansprakelijkheid van Kyzoe Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Kyzoe Hosting onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Kyzoe Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kyzoe Hosting in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Kyzoe Hosting.

Opdrachtgever is jegens Kyzoe Hosting aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart Kyzoe Hosting tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Opdrachtgever niet naleven van de gedragsregels in artikel . Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Opdrachtgever zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Opdrachtgever hebben gebruikt.

Iedere vordering tot schadevergoeding door de Opdrachtgever tegen de Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf  (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13. Overmacht

Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan:

 • storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Kyzoe Hosting beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Kyzoe Hosting geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Kyzoe Hosting geen contract mee heeft gesloten;
 • storingen in infrastructuur en/of Diensten van Kyzoe Hosting die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen;
 • tekortkomingen van leveranciers van Kyzoe Hosting, die Kyzoe Hosting niet kon voorzien en waar Kyzoe Hosting diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;
 • gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven;
 • Onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins);
 • Overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

Indien een overmachtsituatie langer dan één maand duurt, heeft elk der Partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 14. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

Kyzoe Hosting zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Kyzoe Hosting, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Kyzoe Hosting daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Kyzoe Hosting zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 15. Verwerking van persoonsgegevens

Partijen zijn het erover eens dat Kyzoe Hosting ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens “verwerker” en de Opdrachtgever “verwerkingsverantwoordelijke” is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit verband zijn, indien in de uitvoering van de Overeenkomst, persoonsgegevens worden verwerkt de bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst van toepassing.

De verantwoordelijkheid tot nakoming van verplichting bij verwerking van persoons- gegevens middels de Overeenkomst ligt geheel bij Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zorg voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.

De Opdrachtgever vrijwaart Kyzoe Hosting tegen elke rechtsvordering van derden indien die vordering, in welke vorm dan ook, verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere toezichthoudende instanties.

Artikel 16. Duur, opzegging en verlenging

Indien de Dienst uit de Overeenkomst betreft registratie, verlenging, reactivatie of uit quarantaine halen van een domeinnaam dan wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van minimaal één jaar. Indien sprake van een verhuizing van een domeinnaam naar Kyzoe Hosting toe, wordt de Overeenkomst aangegaan tot de eerstvolgende verlengdatum van de domeinnaam.

Diensten uit Abonnement, uitgezonderd domeinnamen, worden aangegaan voor de termijn zoals dit voor de Diensten afzonderlijk is weergeven op de Kyzoe Hosting Website.

Voordat het Abonnement afloopt, krijgt Opdrachtgever een verzoek of deze wil verlengen, voor een door Opdrachtgever zelf te bepalen termijn. Alleen als Opdrachtgever aangeeft dat te willen, wordt de Overeenkomst verlengd.
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de Diensten uit het Abonnement automatisch (zie ook artikel 17) of handmatig (zie ook artikel 18) te verlengen.

Indien Opdrachtgever een consument is, dan heeft de Opdrachtgever het recht om zonder opgaaf van reden de Overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst. Uitgesloten van deze bedenktermijn zijn domeinnamen omdat deze op basis van de specificaties van de Opdrachtgever worden vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn.

Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, zowel bij het aangaan van de Overeenkomst als bij verlenging van de Overeenkomst,mag geen van de Partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals omschreven in artikel 16.

Kyzoe Hosting mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

 • Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
 • Het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
 • Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
 • De activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.

Indien Kyzoe Hosting de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is aangegaan.

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Kyzoe Hosting op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door Kyzoe Hosting is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Kyzoe Hosting recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Kyzoe Hosting op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 17. Automatische verlenging

Indien Opdrachtgever heeft gekozen voor automatische verlenging en heeft voldaan aan de betalingsverplichting wordt de Dienst aan het einde van de overeengekomen termijn automatisch verlengd voor eenzelfde Abonnementsduur.

De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het binnen zijn Account activeren van de optie om Diensten automatisch te verlengen.

De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om na te gaan of automatische verlenging van de Diensten ook heeft plaatsgevonden.

Ten behoeve van verlenging van de Diensten wordt 20 dagen voor de verloop datum een automatische betalingsopdracht ingediend. Automatsche verlenging vindt alleen plaats indien de gehele betaling, voor de verloopdatum, door Kyzoe Hosting is ontvangen en verwerkt .

Indien Opdrachtgever voor de verloopdatum niet heeft voldaan aan de verplichtingen die horen bij de automatische verlenging van de Diensten dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn ontbonden op de verloopdatum.

Onder verloopdatum wordt verstaan de datum waarop de verplichting van Kyzoe Hosting om Diensten te leveren uit de hoofde van de Overeenkomst met Opdrachtgever eindigt. De verlooptijd is gesteld op 00:01 uur op de verloopdatum.

Artikel 18. Handmatige verlenging

Indien Opdrachtgever heeft gekozen voor handmatige verlenging zullen de Diensten automatisch eindigen na afloop van de overeengekomen termijn, tenzij de Opdrachtgever overgaat tot verlenging van de Dienst.

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de verloopdatum van de Diensten in de gaten te houden en zelf het initiatief te nemen om de Diensten te verlengen.

Indien de Opdrachtgever wil verlengen dan kan na inlog door Opdrachtgever op zijn Account op de Kyzoe Hosting Website worden overgegaan tot verlenging en betaling.

Handmatige verlenging komt pas tot stand wanneer Kyzoe Hosting de volledige betaling van de Diensten heeft ontvangen en kunnen verwerken. Daarom is het noodzakelijk dat de Opdrachtgever minimaal 5 dagen voor het verstrijken van de lopende termijn van de Diensten zorgdraagt voor verlenging en betaling van de nieuw overeengekomen termijn.

Artikel 19. Procedure na beëindiging

Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is Kyzoe Hosting gerechtigd om per direct alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts van Opdrachtgever op te heffen.

Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt altijd met behulp van een softwarematige ‘datashredder’, om het wissen onomkeerbaar te maken. (Het woord ‘onomkeerbaar’ duidt op het proces van wissen en betekent niet dat de gegevens nergens meer (in de wereld) aanwezig zouden zijn.)

Artikel 20. Rangorde en wijziging voorwaarden

Kyzoe Hosting behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Kyzoe Hosting Website, of een ander kanaal waarvan Kyzoe Hosting kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Opdrachtgever. Niet- inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Indien Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient Opdrachtgever dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Kyzoe Hosting. Kyzoe Hosting kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Kyzoe Hosting daarop de wijziging niet intrekt, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere of afwijkende afspraken tussen Kyzoe Hosting en Opdrachtgever dan wel bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk door Kyzoe Hosting zijn aanvaard.

Artikel 21. Overige bepalingen

Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het arrondissement waarin Kyzoe Hosting gevestigd is.

Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Kyzoe Hosting Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Kyzoe Hosting vormen volledig bewijs van stellingen van Kyzoe Hosting en de door Kyzoe Hosting ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

BIJLAGE 1: VERWERKERSOVEREENKOMST

Verwerkersovereenkomst Kyzoe Hosting.

Om te voldoen aan de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens heeft Kyzoe hosting een verwerkersovereenkomst opgesteld met betrekking tot die diensten die door Kyzoe hosting worden verricht waarbij persoons- gegevens worden verwerkt.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Kyzoe hosting.

Kyzoe hosting: het bedrijf Kyzoe hosting., gevestigd te Pontonstraat 16/0101 – Oostende, België.

Verwerkingsverantwoordelijke/Opdrachtgever: is de (rechts)persoon die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. Waar in deze Verwerkers- overeenkomst Verwerkingsverantwoordelijke staat kan ook Opdrachtgever worden gelezen en vice versa.

Verwerker: is de (rechts)persoon die van de verwerkingsverantwoordelijke/ opdrachtgever de opdracht krijgt om persoonsgegevens te verwerken.

Sub-verwerker: is de (rechts)persoon die ten behoeve van Kyzoe hosting persoonsgegevens verwerkt.

Betrokkenen: personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Kyzoe hosting en Opdrachtgever op grond waarvan Kyzoe hosting Diensten levert aan Opdrachtgever. De Verwerkersovereenkomst is een integraal onderdeel van de Overeenkomst.

Verwerkersovereenkomst: een Verwerkingsverantwoordelijke/Opdrachtgever en een Verwerker zijn binnen de AVG verplicht om een verwerkers- overeenkomst met elkaar aan te gaan. Bij het tot stand komen van een Overeenkomst zoals bedoeld in onze Algemene Voorwaarden komt tevens de Verwerkersovereenkomst tot stand. De Verwerkers- overeenkomst is een integraal onderdeel van de Overeenkomst.

Verwerkersovereenkomsten welke niet door Kyzoe hosting zijn opgesteld worden door Kyzoe hosting niet erkend en kunnen nimmer onderdeel zijn van de Overeenkomst.

Artikel 2. Het doel van de verwerking

2.1 Verwerker zal in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever uitsluitend die gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het juist uitvoeren van de Overeenkomst en niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

Artikel 3. Overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst worden in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 • NAW-gegevens
 • e-mail adressen
 • Bedrijfsgegevens (o.a. BTW-identificatienummers)
 • IP-adressen
 • overige mogelijke categorieën van niet bijzondere persoonsgegevens

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
Verwerker zal de Opdrachtgever op haar verzoek mede delen om welk land of welke landen binnen de Europese Unie het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.

De Verwerker is alleen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 6. Beveiliging

De verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

De verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie
 • een beveiligd intern netwerk
 • back-up systeem op geografisch gescheiden plaatsen
 • meerdere back-ups per dag
 • dubbele uitvoering van interne systemen

Alleen personen die door de Verwerker hiertoe zijn gemachtigd hebben toegang tot de persoonsgegevens. Hiernaast zijn deze personen uit hoofde van een wettelijke verplichting gehouden tot geheimhouding. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden volgens de Opdrachtgever een afdoende beveiligingsniveau.

Artikel 7. Meldplicht

De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om de Opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt de Verwerker de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn op de hoogte van een beveiligingslek en/of datalek.

De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek
 • wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is
 • wat de (voorgestelde) oplossing is
 • wie geïnformeerd is

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

In het geval een Betrokkene een verzoek richt aan de Verwerker met betrekking tot zijn in Hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten zal de Verwerker het verzoek doorsturen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal het verzoek verder afhandelen, waarbij de Verwerker de Opdrachtgever, binnen zijn organisatorische en technische mogelijkheden, zo goed mogelijk zal bijstaan. De Verwerker mag de Betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Data Protection Impact Assesment (DPIA) en Audit

De Opdrachtgever heeft het recht om een DPIA of Audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst.

De audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.

Verwerker zal aan de DPIA/Audit meewerken en alle redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde DPIA/Audit zullen door beide partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één of beide partijen.

De kosten van een DPIA en/of Audit worden door de Opdrachtgever gedragen.

Artikel 10. Sub-verwerkers

Het is de Verwerker toegestaan om in het kader van de Overeenkomst gebruik te maken van een Sub-verwerker. De Verwerker zal aan een Sub-verwerker eenzelfde eisen en verplichtingen stellen als welke uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst geldt voor de Verwerker.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Kyzoe hosting is in het kader van de totstandkoming, nakoming of uitvoering van de Verwerkersovereenkomst niet aansprakelijk voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

De totale aansprakelijkheid van Kyzoe hosting voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Kyzoe hosting van zijn verplichtingen onder de Verwerkersovereenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Kyzoe hosting, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Opdrachtgever onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken.

De aansprakelijkheid van de Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten.

Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

Tenzij nakoming door de Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van de Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst slechts indien de Opdrachtgever de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en de Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Bewerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

Iedere vordering tot schadevergoeding door de Opdrachtgever tegen de Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

De Opdrachtgever vrijwaart Kyzoe hosting tegen elke rechtsvordering van derden indien die vordering, in welke vorm dan ook, verband houdt met de verwerking van persoons- gegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere toezichthoudende instanties.

Artikel 12. Duur en beëindiging

Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst. Bij beëindiging van de Overeenkomst eindigt ook de Verwerkers- overeenkomst en vice versa.

Zodra de Overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, heeft de Opdrachtgever 30 dagen de tijd om de verstrekte persoonsgegevens op te vragen.

De Verwerker zal al die persoonsgegevens bewaren zoals volgt uit de fiscale bewaarplicht. Deze wettelijke verplichting houdt in dat bron-, afgeleide- en vaste gegevens minimaal 7 jaar moeten worden bewaard. Persoonsgegevens die niet onder deze kwalificatie vallen zullen na 30 dagen van de servers en systemen van de Verwerker worden verwijderd.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De (Verwerkers)Overeenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen, welke tussen de Verwerker en Opdrachtgever mochten ontstaan in verband met de (Verwerkers)Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin de Verwerker gevestigd is.

van onze Blog

Niews van het hosting front lees je hier het eerst

SSD vs Hdd Hosting

Wij zetten de turbo voor je in: wij bieden je hosting met 100 procent SSD-power in datacenterkwaliteit.

Laat je overtuigen door onze meetresultaten: we hebben identieke WordPress-installaties met talrijke plug-ins en op een klassieke server met HDD en op SSD-harde schijven opgezet. We hebben de respectievelijke gemiddelde waarden bepaald uit verschillende metingen: De laadtijden van de websites waren gemiddeld 42 procent sneller op de krachtige SSD-systemen dan op de klassieke HDD-systemen. 

In tegenstelling tot onze concurrenten, die databases meestal alleen op “desktop” SSD’s opslaan of nog volledig vertrouwen op klassieke harde schijven, bewaren wij je volledige webdata (webruimte) inclusief de databases op SSD harde schijven in datacenterkwaliteit. Onze premium SSD’s op basis van de nieuwste servertechnologie zijn speciaal ontworpen voor professioneel gebruik in datacenters en zijn niet alleen snel, maar ook bijzonder betrouwbaar.

SSD-hosting is met name geschikt voor high-performance applicaties. De toename in snelheid is duidelijk merkbaar op websites met een hoog bezoekersaantal, aangezien er beduidend meer acties per seconde mogelijk zijn. SSD-harde schijven zijn ook zeer energiezuinig en onderstrepen daarmee de groene filosofie van Kyzoe.be.